MGX Gaming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – MGX Gaming

1. Definities:

a. “Wij”, “ons” of “het bedrijf” verwijst naar MGX Gaming .

b. “Klant” verwijst naar de persoon of entiteit die gebruikmaakt van onze diensten of producten.

c. “Producten” verwijst naar de computerhardware, -componenten en andere aanverwante artikelen die wij aanbieden.

d. “Diensten” verwijst naar de computerbouw-, installatie- en onderhoudsdiensten die wij aanbieden.

2.  Toepasselijkheid 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van onze producten en diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

b. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn alleen bindend indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard.

3. Bestellingen en Levering 

a. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie door ons. 

b. Wij streven ernaar om de door de klant bestelde producten en diensten binnen een redelijke termijn te leveren, tenzij anders overeengekomen. 

c. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie bij het plaatsen van een bestelling. Eventuele vertragingen of extra kosten als gevolg van onjuiste informatie zijn voor rekening van de klant.

4. Prijzen en Betaling

a. De prijzen van onze producten en diensten worden vermeld in de door ons verstrekte offertes en/of prijslijsten.

b. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
c. Betaling dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op onze facturen. Bij gebreke van tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om rente en incassokosten in rekening te brengen.

5. Garantie

a. Wij bieden een garantie op onze producten en diensten zoals vermeld in de garantievoorwaarden die bij de levering worden verstrekt.

b. De garantie dekt alleen fabricagefouten en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongevallen of normale slijtage.

6. Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of immateriële schade, verlies van winst, gegevens of bedrijfsonderbreking die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of diensten.

b. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de betreffende producten of diensten.

7. Intellectueel Eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze producten, diensten, ontwerpen, logo’s en andere materialen blijven ons eigendom.

b. Het is de klant niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in onze intellectuele eigendom.

8. Overmacht

a. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot nakoming van onze verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals natuurrampen, stakingen, oorlog, terrorisme, technische storingen, etc.

9. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het civiel recht van toepassing.

b. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Haarlem.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van onze diensten of het plaatsen van een bestelling, stemt u in met deze voorwaarden. Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op.

©2023. MGX Gaming. All Rights Reserved.